tha mo chridhe ag adhbhrachadh 
an-diugh ann a bhith a 'call ort